تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

از پیاده سازی تفکر فرآیندگرا در سازمان نتایج زیر حاصل می شود: