تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی تحلیل های کمی بازاریابی در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶