تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری جلسات ارزیابی سبک رهبری در شرکت گاز استان اردبیل