تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

اطلاعات پروژه

1) مدیریت برنامه ریزی شامل تدوین برنامه عملیاتی و برقراری ارتباط میان راهبردها ، برنامه عملیاتی و فرآیندهای سازمان( انجام شده در سال 1393) 2) استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 (انجام شده در سال 1393) 3) خدمات مشاوره جهت ارزیابی در مقابل ذینفعان با رویکرد بهبود بهره وری شامل پروژه نظر سنجی از ذینفعان سازمان (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه