تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات پروژه

1) پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد شرکت های حمل و نقل ریلی بار(انجام شده در سال 1395) 2) تعیین شاخص های مرتبط با طراحی ساختار و تهیه ساختار ادارات کل راه آهن (انجام شده در سال 1392) 3) مشاوره در تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در قبال شرکتهای حمل و نقلی (بار و مسافر) و بالعکس (انجام شده در سال 1391)  

توضیحات پروژه