تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

آسان موتور

اطلاعات پروژه

1) نگهداری سیستم مدیریت کیفیت استاندارد بین المللی iso9001:2008 (انجام شده در سال 1392) 2) ارائه خدمات مشاوره جهت رعایت الزامات و دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی isoo9001:2008 (انجام شده در سال 1391) 3) نگهداری سیستم مدیریت کیفیت استاندارد بین المللی isoo9001:2008 (انجام شده در سال 1390) 4) نگهداری سیستم مدیریت کیفیت استاندارد بین المللی isoo9001:2008 (انجام شده در سال 1390) 5) ارائه خدمات مشاوره (آموزش و پیاده سازی) جهت رعایت الزامات و دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی isoo9001:2008  (انجام شده در سال 1389) 6) ارائه خدمات مشاوره (آموزش و پیاده سازی) جهت رعایت الزامات و دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی isoo9001:2008  (انجام شده در سال 1389) 7) ارائه خدمات مشاوره (آموزش و پیاده سازی) جهت رعایت الزامات و دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی isoo9001:2008 (انجام شده در سال 1389)  

توضیحات پروژه