تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

بخشی از سوابق اجرایی BCG

مدیریت بهره وری

مدیریت بهره وری

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی (EFQM)

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت و بهبود فرآیندها

مدیریت و بهبود فرآیندها

کانون ارزیابی و توسعه مدیران

کانون ارزیابی و توسعه مدیران

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

استقرار استانداردهای مدیریتی

استقرار استانداردهای مدیریتی

ایجاد باشگاه های بهینه کاوی

ایجاد باشگاه های بهینه کاوی

مدیریت دانش

مدیریت دانش

تحقیقات بازاریابی

آموزش و مشاوره خودارزیابی

کارسنجی

عارضه یابی سازمانی