تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

عناصراصلی طراحی مدل عملیاتی در کسب و کارهای خانوادگی