تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

دوره ی آموزشی مدیریت و بهبود فرآیندها