تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

چند نکته مهم در خصوص سیستم کارت متوازن فردی