تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

پیاده سازی پروژه تعالی سازمانی در شرکت داتیس آرین قشم(داتین)