تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

معرفی یک رویکرد اجرایی قابل اعتماد و ساده در مدیریت دانش سازمانی