تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

مستندسازی فنی و مدیریتی؛ ایجاد حافظه سازمانی