تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

خدمات

آموزش و مشاوره جهت مدیریت، بازنگری و بهبود فرآیندهای کسب و کار

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

پروژه های تعالی سازمانی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87

گروه پروژه های نظرسنجی کارکنان، مدیریت دانش و ارزیابی و توسعه مدیران

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87

گروه پروژه های ساختار سازمانی، کارراهه، شرح وظایف و ۵S

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87