تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

تحقیقات بازاریابی- بخش سوم: تحلیل مشتریان