تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با کلیات مراکز ارزیابی و توسعه