تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک کانون ارزيابی و توسعه و مفهوم شایستگی و کاربرد آن درفرآيند مديريت منابع انسانی و توسعه مديريت و رهبری