تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری دومین کارگاه آشنایی با تکنیک مصاحبه مبتنی بر شایستگی در فرآیند جذب و استخدام نیروی انسانی