تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری دوره‌ی پژوهش‌های بازاریابی کمی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ،IBM MODELER و SAS JMP