تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری جلسات آموزشی با موضوع مدیریت و بهبود فرایندها در شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور