تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

انعقاد قرارداد تعالی سازمانی جهت حضور در جایزه تعالی گاز با شرکت گاز استان اردبیل